Gyakran Ismételt Kérdések   E-mail
Keresés

Grafológia és a számok

A számok jelentése

Segít-e grafológia az önismereti, személyiségfejlesztő munkában?

Grafológia és a számok jelentéseA kézírásokban megjelenő szimbólumoknak kiemelt jelentősége van. A számszimbolika az írásmintában fellelhető számoknak tulajdonít értelmet: olyan betűvariációknak, amelyek egy számot jelenítenek meg.

Nézd meg saját, családtagjaid, barátaid írását hogy felfedezel-e bármilyen számot benne. Itt megtalálod a magyarázatot az egyes számjegyeknek tulajdonított jelentésekről. Ha próbát szeretnél tenni, vegyél elő saját írásodból egy mintát, és vizsgáld meg, találsz-e kézírásodban a számjegy szimbólumok közül. Jó szórakozást!

1-es szám jelentése

Az egyes szám megjelenése az írásban az őskezdet és a teremtés szimbóluma. Leggyakrabban az m és j betűkben jelenik meg.

A számmisztika alapján az akarat, a magabiztosság és az energia száma, ő képvisel mindent, ami az első helyen, magasan áll. Az elszántság, erős akarat, esetleg agresszivitás, és hatalom szimbóluma, de utalhat egyedül maradásra, magányra, kirekesztettségre, kiközösítettségre is.

Gyakori megjelenése az írásban kezdeményező, vezető típusú, büszke és önérzetes egyént jelöl, de jelentheti a vezető szerep vágyát és utalhat uralkodó, domináns személyiségre is.

2-es szám jelentése

A kettes szám jelentése a két nemmel, a férfival és nővel hozható kapcsolatba. Jelenti még a két, egymást is kiegészítő jegyet: a jin-jangot is. A kettő a bölcsesség száma. Gyakori a megjelenése a z betűkben.

A számmisztika szerint az élet anyagi oldalát jelzi. Jelenthet ésszerű gondolkodást, képzelőerőt, alkalmazkodó képességet, lelkiséget. Utalhat határozatlanságra, ingadozásra, belső nyugtalanságra, titkolózásra, kiszámíthatatlanságra. A z betű 2-es számmá alakulása az anyagiasságon kívül szókimondásra, erős akaratra és cselekvési energiára is utaló jel.

3-as szám jelentése

A világ hármas osztottságát szimbolizálja:

  • szellem – test – lélek
  • születés – élet – halál
  • múlt – jelen – jövő
  • vallási jelentésben a szentháromság jele

Az írásban nincs jellemző előfordulási jegye, gyakran az írásminta 90-180º-os elfordításával válik szembetűnővé.

A számmisztika szerint a belátás, a törvényes rend, erkölcs száma. A művészi hajlamot, optimizmust, haladó gondolkodást, vallást, hitet, sorsot és végzetet jelöli. Utalhat sokoldalúságra, felszínességre, rugalmasságra, nagyvonalúságra. A szám gyakori megjelenése rokonszenves, vonzó egyéniséget, boldog érzelmi életet, optimista természetet és személyes vonzerőt jelez.

4-es szám jelentése

A négyes szám a négy végtag szimbolizálásával az ember száma. Jelentése a teljességhez és a tökéletességhez kapcsolódik: négy égtáj, négy évszak, az emberélet négy stádiuma.

Leggyakoribb megjelenése a h és n betűkben, valamint a hosszú kettős ékezetekben. Itt is előfordulhat, hogy az írásminta elfordításával válik szembeötlővé a szám megjelenése.

A számmisztika szerint megbízhatóságot, erőt, vezető készséget, alaposságot, bölcsességet jelöl. A cselekvés, a tett és a munka száma. Utalhat a tervek megvalósulására is. A 4-es a jellemerő szimbóluma. A szám gyakori ismétlődése elszántságra, átlagon felüli akaraterőre és cselekvési energiára utaló jel. Az ékezetben megjelenő 4-es szám magasabb fokú értelmet, intuitív felfogóképességet, a figyelem összpontosítását mutatja. Utalhat még az új eszmék, új gondolatok iránti nyitottságra is.

5-ös szám jelentése

Püthagorasz az öt érzékszervvel bíró ember megjelölésére alkalmazta, munkáiban az alábbi területeket részesítette előnyben: test, állati lélek, a psziché, az értelem és az isteni szellem. Ez a szám leggyakrabban a b vagy az r betűkben jelenik meg.

A számmisztikában az 5-ös a vallás, segítés, gyógyítás száma. Jelölheti az okkult tudományok iránti érdeklődést, mágikus befolyásolhatóságot, vonzódást a misztikumok felé. Az 5-ös szám az érintkezésekkel, összeköttetéssel és kapcsolatokkal függ össze. A szám gyakori megjelenése mozgékonyságot, jó emlékezőtehetséget, szellemi frissességet, kiváló beszéd- és íráskészséget, színészi tehetséget, temperamentumot, fejlett üzleti érzéket jelöl, de utalhat a változatosság vagy a változás vágyára is.

6-os szám jelentése

Univerzális harmóniát, stabilitást, egyensúlyt szimbolizál. Leggyakoribb a megjelenése a b és E betűkben. Számmisztikailag a szeretet, a gondoskodás, a szerelem, a vonzalom, a tökéletesség, a harmónia, a szépség száma. Utalhat családi, szerelmi életre, vagy ezek vágyára. Kifinomult művészi érzéket és kulturális igényeket jelenthet. A 6-os szám gyakori ismétlődése otthonszeretetre, hűségre, segítőkészségre, naivitásra, hagyománytiszteletre, fejlett szépérzékre utal. Jelezheti írója igazságszeretetét, diplomáciai készségét, felszínességét, optimizmusát. Az alsó zónában megjelenő 6-os számra emlékeztető szimbólum ínyenc típusú embert jelöl.

7-es szám jelentése

Az isteni hármas és a földi négyes összegét adó szám, a makrokozmoszt és a mikrokozmoszt jelképezi. Leggyakrabban az áthúzott z betűkben jelenik meg.

A számmisztikában a határtalanság, befejezetlenség, káosz és okkult tudományok száma, de jelölhet önlegyőzést, győzelmet, spiritualitás és misztikumok iránti vonzalmat és érzékfeletti fogékonyságot is. A 7-es szám kapcsolatban áll az érzékfeletti világgal. Ezt a számot hozzák összefüggésbe a hamisítással, a csalással, botránnyal és szélhámossággal. A szám gyakori megjelenése az írásban pesszimizmusra, a középszerűség megvetésére, visszahúzódásra, magányra, megközelíthetetlenségre, titkolózásra, zárkózottságra utal, de jelenthet nagy képzelőerőt, együttérzést, függetlenséget és önállóságot. Az áthúzott z betűben való megjelenés nagyszájúságot, szókimondást, másokat könnyen befolyásoló képességet jelent.

8-as szám jelentése

Ezt a számot az univerzális rend tényezőjének tartják. A szám több vallásban is megjelenik (buddhizmus, hinduizmus, japán kultúra). Ez a szám jelenik meg a leggyakrabban és a legváltozatosabb formákban az írásban. Formamódosulásként találkozhatunk vele a b, g, s, d, f, ly, t és az l betűkben.

A számmisztika szerint az akadályok, a gátló hatások, a bánat, a nyomor, a katasztrófa, a szegénység, a végzet száma. Fegyelmezettséget, merevséget, gyakorlatiasságot, anyagiasságot, hatalomvágyat, sikerorientáltságot mutat. Túláradó indulatokra, a türelem, a megértés és megbocsátás hiányára utal. Mértéktelen cselekvési energiát jelöl, amely építésre és rombolásra egyaránt felhasználható.

Felfedezhetünk fektetett 8-asokat is az írásban. A nyolcas szám minden esetben a jelenlegi közegből vagy élethelyzetből valókitörési vágyat, de a változtatásra való képtelenséget jelöli. A számnak nincsen sem eleje, sem vége: egy olyan pálya, amelyben szabadon lehet mozogni, de kikerülni belőle képtelenség. A fektetett 8-as a végtelenséget, a végzetet szimbolizálja.

9-es szám jelentése

Az isteni hármas megsokszorozódása, a tökéletesség és az örökkévalóság száma. A hinduizmusban erre épül a mandala (9X9=81 négyzetből áll), amely a világot jelképezi, és amelyet felhasznál a jóslásban és az asztrológiában. Leggyakoribb a megjelenése a g betűkben.

Számmisztikailag a 9-es szám kettős jelentéstartalommal bír. Egyfelől a nyugalomra, békességre, boldogságra, tökéletességre, másfelől indulatokra, törekvésekre, erőszakosságra, kegyetlenségre és elszántságra utal. A küzdőképesség számának is szokták nevezni. A szám utalhat erős személyiségre, határozottságra, akaraterőre, bátorságra, birtoklási vágyra, tetterőre, önimádatra. Jelenthet helyes megérzéseket, érzelemvezéreltséget, fejlett hatodik érzéket, különleges élményeket. A szám gyakori megjelenése rendkívüli energiával, természetfeletti erőkkel bíró egyént mutat, aki elsöprő energiák, iszonyú erők mozgósítására képes.

0-s szám jelentése

A nulla képviseli a gyökeres átalakulásokat, a katasztrófák által végbemenő változásokat, válságokat, ellentétes erők összetűzését. Az írásban viszont minden ovál betű (á, a, o, ó, ö, ő) a nullára emlékeztet, ezért ezt a számot nem tekintjük szimbólumnak. Egyetlen kivétel az az eset, amikor az o, O betűk áthúzásával találkozhatunk (áthúzott nulla). Ez a jel önsanyargatásra, önpusztításra, a saját személyiség megsemmisítésére utal.

Bartus Anikó grafológus

Bartus Anikó grafológus - A grafológia és a számok jelentéseBartus Anikó grafológus vagyok. Régóta vonz a grafológia, s az örök kérdés: vajon az írásképből meghatározható-e az író személy személyisége, s mennyire objektív a kép, amely az írásmintát nyújtó személyről a vizsgálatok kapcsán kirajzolódik?

Az egyéniség, és a személyekben végtelenül változatosan kombinálódó viselkedési és gondolkodási minták, jellemvonások, tulajdonságok egyszeri és megismételhetetlen reprezentációja leképződik-e a kézírásban, s ha igen, akkor az írás vizsgálatával – mint az ujjlenyomat – megfogalmazhatóvá válik-e?

Bátran állíthatom, hogy a válasz: igen! A kézírásból megállapítható, hogy az író személy hogyan érzékeli a valóságot, hogyan alkalmazkodik a külvilághoz, hogyan kezeli az emberi kapcsolatokat, mik a motivációi, egyéni indítékai, hogyan reagál sérelmekre és az agresszióra, miként alakítja környezetét saját igényeihez. A felszínen csak a személyiség szükségletei és a valóság által megélt dolgok közötti kompromisszum érzékelhető. A tiszta személyiségkép megalkotásához hosszas, pszichológiai attitűddel átitatott vizsgálat, idő és körültekintés szükséges.

Grafológia - A számok jelentése

Grafológia cikkgyűjtemény a grafológus tollából

Grafológia
Lelki torzulásokat, rossz szokásokat grafoterápiás módszerekkel enyhíthetünk, hagyhatunk el, változtathatunk meg. Ha pályát választunk, vagy módosítunk, nem mindegy milyen irányt veszünk. Adottságainkat, tehetségünket, munkához való viszonyunkat avatott szem felismeri és így megkímélhet bennünket a néha évekig, évtizedekig tartó „vakvágánytól”. De ugyanígy nem mindegy, hogy főnökök vagy alkalmazottak, beosztottak vagyunk e valahol, esetleg önállóan is, vállalkozóként is megálljuk majd a helyünket? Menedzser típusú, statikus, tudós, intuitív vagy erőskezű vezetők leszünk?

Grafológia »


Mi is az a grafológia?
Az íráselemzés révén olyan „tükörrel” kerülünk szembe, akik mi magunk vagyunk: pozitív és negatív tulajdonságainkkal együtt. Aki bátran szembe mer nézni az eléállított tükörrel, az már felkészült arra, hogy önismeretét fejlessze, az életben megélt nehézségekkel felvegye a harcot, ami által boldogabbá, kiegyensúlyozottabbá válhat.

Mi is az a grafológia? »


Grafológia elemzési módszerei
Már igen régen észrevették, hogy a kézírások mennyire különböznek egymástól. Ezt nem is tartották véletlennek, sőt összefüggéseket láttak a személyiség és az írás között. Már az ókor nagy költői és filozófusai is a jellemre következtettek az írásból. A grafológia tudománya Michontól, Klagestől kiindulva terjedt el az egész világon. Sokféle szemszögből és pszichológiai irányzat alatt vizsgálták az írás tudományát. A módszerek sokszor teljesen eltérnek egymástól, és jelenleg is többféle irányzat van a köztudatban, de egy dologban mindegyik megegyezik, mégpedig abban, hogy a személyiség és az írás közötti összefüggéseket keresi. A lexikonból megtudhatjuk, hogy a grafológia (íráselemzés) az ember személyiségének kézírásból való megismerésével foglalkozik. Az írás a gondolatközlés egyik módja és így kapcsolódik össze személyiségünkkel.

Grafológia elemzési módszerei »


Grafológia és a számok
A kézírásokban megjelenő szimbólumoknak kiemelt jelentősége van. A számszimbolika az írásmintában fellelhető számoknak tulajdonít értelmet: olyan betűvariációknak, amelyek egy számot jelenítenek meg.

Grafológia és a számok »


Grafológia: Mit rejt az aláírás?
Írásom keretei csak egy kis kedvcsinálásra adnak módot a betűfejtés tudományához. Ezért hát itt arra hívom fel a figyelmedet, hogy a balra dőlést egyrészt a múltba való visszatekintgetésként, másrészt anyai örökségünkhöz való viszonyunkként foghatjuk fel, míg a jobbra dőlés, (a magyar nyelvben az írás természetes haladási iránya,) a jövő felé való haladásunkat, apai örökségünket jelzi. Természetesen mindez az összes többi jellel együtt értelmezendő.

Grafológia: Mit rejt az aláírás? »


Karácsonyi ének - a grafológus értelemezésében
Ahogy gondolatban elképzelem aláírását, örömmel töltenek el a felfelé ívelő betűk, a kisebb kezdőbetűk. Igen más embert látunk most. A pénzeszsák is kiürülőben van, a szúrós vonalak lágyabbak lettek. A kezdetleges girlandok mintha ölelésre tárnák a karokat. Emelkedik a sorirány, a hatalmas szögletes kezdőbetűk is megváltoztak. Így már jobb!

Karácsonyi ének - a grafológus értelemezésében »Grafológia és grafológus

Ha megtetszett a LELKI TITKAINK Mentálhigiénés Stúdió tevékenysége, kérlek ajánld ismerőseidnek is.